مالیات در کانادا

هزینه های مالیات کانادا
مالیات در کانادا

دانستن اینکه سیستم مالیاتی در کانادا چگونه کار می کند، چه در سراسر کانادا و چه در استان ها و مناطق مختلف، مسئله ی مهمی برای اسکان موفق است.

از آنجا که کانادا یک فدراسیون است، مسئول مالیاتی در کانادا به طور مشترک بین دولت فدرال و دولت های مختلف استانی و منطقه ای تقسیم شده است. استان ها و مناطق کانادایی امکانات پرداخت مالیات بر درآمد، مصرف و سرمایه را مانند دولت فدرال در اختیار دارند.

مالیات فدرال توسط اداره درآمد کانادا (CRA) جمع آوری می شود. در قراردادهای وصول مالیات، CRA وصول را به استان ها واگذار می کند:

  • ماليات بر درآمد از طرف اشخاص برای همه استانها به جز کبک، از طريق يک سيستم ماليات يکپارچه ارجاع داده میشود.
  • مالیات از طرف شرکت ها برای تمام استان ها به جز کبک و آلبرتا
  • سهم مالیات تطابق یافته (HST) که مازاد بر نرخ مالیات کالاها و خدمات فدرال (GST)، در مقایسه با استان هایی که آن را اجرا کرده اند می باشد.

*اداره ی du Revenu du Québec  در کبک، از طرف دولت فدرال GST را جمع آوری می کند و آن را به دولت فدرال واگذار می کند.

جهت کسب اطلاعات در مورد مهاجرت از طریق کبک اینجا را کلیک کنید

مالیات بر درآمد در کانادا

هر دو دولت فدرال و استانی/منطقه ای، مالیات بر درآمد افراد را وضع می کنند. دولت فدرال بخش عمده ای از مالیات بر درآمد را دریافت میکنند، در حالی که استان ها و مناطق تقریبا کمترین درصد را دریافت میکنند، به استثنای کبک. مالیات بر درآمد در سراسر کانادا عموما تصاعدی است به طوری که شهروندان با درآمد بالا درصد پرداختی بیشتری نسبت به شهروندان کم درآمد دارند.

از آنجایی که درآمد به شکل سود سرمايه به دست می آید، تنها نیمی از سود برای مقاصد مالیاتی شامل شده است. نیم دیگر آن شامل مالیات نمی شود.

نرخ مالیات بر درآمد فدرال:

درآمد مشمول مالیات*نرخ مالیات بر درآمد
اولین ۴۵,۹۱۶ دلار مشمول بر مالیات۱۵%
به اضافه ی
۴۵,۹۱۵ دلار بعدی

(در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۵,۹۱۶ تا ۹۱,۸۳۱ دلار)

 

۲۰٫۵%
به اضافه ی
۵۰,۵۲۲ دلار بعدی

(در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۹۱,۸۳۱ تا ۱۴۲,۳۵۳ دلار)

۲۶%
به اضافه ی
۶۰,۴۴۷ دلار بعدی

(در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۱۴۲,۳۵۳ تا ۲۰۲,۸۰۰ دلار)

۲۹%
به اضافه ی
کل درآمد مشمول مالیتی بیش از ۲۰۲,۸۰۰ دلار۳۳%

*درآمد مشمول مالیات معمولا به عنوان درآمد ناخالص یا درآمد ناخالص تراز شده منهای هرگونه کسری، معافیت یا سایر تراز هایی که در آن سال مالیاتی قابل قبول است توصیف می شود.

نرخ مالیاتی استانی/منطقه ای برای سال ۲۰۱۵

استان / منطقهنرخ مالیات بر درآمد
آلبرتا۱۰% برای اولین ۱۲۶,۶۲۵ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۲% برای بعدی ۲۵,۳۲۵ دلار +

۱۳% برای بعدی ۵۰,۶۵۰ دلار +

۱۴% برای بعدی ۱۰۱,۳۰۰ دلار +

۱۵% برای بیش از ۳۰۳,۹۰۰ دلار

بریتیش کلمبیا۵٫۰۶% برای اولین ۳۸٫۸۹۸ دلار درآمد مشمول مالیات +

۷٫۷% برای ۳۸٫۸۹۸ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۳۸,۸۹۸ تا ۷۷,۷۹۷ دلار)+

۱۰٫۵% برای ۱۱٫۵۲۳ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۷۷,۷۹۹ تا ۸۹,۳۲۰دلار)+

۱۲٫۲۹% برای ۱۹٫۱۴۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۹,۳۲۰ تا ۱۰۸,۴۶۰ دلار)+

۱۴٫۷% برای ۴۵٫۴۵۸  بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۱۰۸,۴۶۰ تا ۱۵۳,۹۱۸ دلار)+

۱۶٫۸% برای بیش از ۱۵۳٫۹۱۸

منیتوبا۱۰٫۸% برای اولین ۳۱٫۴۶۵ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۲٫۷۵% برای ۳۶٫۵۴۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۳۱,۴۶۵ تا ۶۸,۰۰۵ دلار)+

۱۷٫۴% برای بیش از ۶۸٫۰۰۵

نیوبرانزویک۹٫۶۸% برای اولین ۴۱٫۰۵۹ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۴٫۸۲% برای ۴۱,۰۶۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۱,۰۵۹ تا ۸۲,۱۱۹ دلار)+

۱۶٫۵۲% برای  ۵۱,۳۸۸ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۲,۱۱۹ تا ۱۳۳,۵۰۷ دلار)+

۱۷٫۸۴% برای ۱۸,۵۹۳ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۱۳۳,۵۰۷ تا ۱۵۲,۱۰۰ دلار)+

۲۰٫۳% برای بیش از ۱۵۲,۱۰۰

نیوفانلند و لابرادور۸٫۷% برای اولین ۳۵,۸۵۱ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۴٫۵% برای ۳۵,۸۵۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۳۵,۸۵۱ تا ۷۱,۷۰۱ دلار)+

۱۵٫۸% برای ۵۶,۳۰۹ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۷۱,۷۰۱ تا ۱۲۸,۰۱۰ دلار)+

۱۷٫۳% برای ۵۶,۳۰۹ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۷۱,۷۰۱ تا ۱۲۸,۰۱۰ دلار)+

۱۸٫۳% برای بیش از ۱۷۹,۲۱۴

مناطق شمال غربی۵٫۹% برای اولین ۴۱,۵۸۵ دلار درآمد مشمول مالیات +

۸٫۶% برای ۴۱,۵۸۷ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۱,۵۸۵ تا ۸۳,۱۷۲ دلار)+

۱۲٫۲% برای ۵۲,۰۴۷ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۳,۱۷۲ تا ۱۳۵,۲۱۹ دلار)+

۱۴٫۰۵%برای بیش از ۱۳۵,۲۱۹

نوا اسکوشیا۸٫۷۹% برای اولین ۲۹,۵۹۰ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۴٫۹۵% برای ۲۹,۵۹۰ بعدی  (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۲۹,۵۹۰ تا ۵۹,۱۸۰ دلار)+

۱۶٫۶۷% برای  ۳۳,۸۲۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۵۹,۱۸۰ تا ۹۳,۰۰۰ دلار)+

۱۷٫۵% برای ۵۷,۰۰۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۹۳,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار)+

۲۱% برای بیش از ۱۵۰,۰۰۰

 

نوناووت۴% برای اولین ۴۳,۷۸۰ دلار درآمد مشمول مالیات +

۷% برای ۴۳,۷۸۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۳,۷۸۰ تا ۸۷,۵۶۰ دلار)+

۹% برای ۵۴,۷۹۳ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۷,۵۶۰ تا ۱۴۲,۳۵۳ دلار)+

۱۱٫۵% برای بیش از ۱۴۲,۳۵۳

انتاریو۵٫۰۵% برای اولین ۴۲,۲۰۱ دلار درآمد مشمول مالیات +

۹٫۱۵% برای ۴۲,۲۰۳ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۲,۲۰۱ تا ۸۴,۴۰۴ دلار)+

۱۱٫۱۶% برای ۶۵,۵۹۶ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۴,۴۰۴ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار)+

۱۲٫۱۶% برای ۷۰,۰۰۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰ دلار)+

۱۳٫۱۶% برای بیش از ۲۲۰,۰۰۰

جزیره پرنس ادوارد۹٫۸% برای اولین ۳۱,۹۸۴ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۳٫۸% برای ۳۱,۹۸۵ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۳۱,۹۸۴ تا ۶۳,۹۶۹ دلار)+

۱۶٫۷% برای بیش از ۶۳,۹۶۹

کبک۱۶% برای اولین ۴۲,۳۹۰ دلار درآمد مشمول مالیات +

۲۰% برای ۴۲,۳۹۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۲,۳۹۰ تا ۸۴,۷۸۰ دلار)+

۲۴% برای ۱۸,۳۷۰ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۸۴,۷۸۰ تا ۱۰۳,۱۵۰ دلار)+

۲۵٫۷۵% برای بیش از ۶۳,۹۶۹

ساسکاچوان۱۱% برای اولین ۴۵,۲۲۵ دلار درآمد مشمول مالیات +

۱۳% برای ۸۳,۹۸۹ بعدی  (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۵,۲۲۵ تا ۱۲۸,۲۴۰ دلار)+

۱۵% برای بیش از ۱۲۹,۲۱۴

یوکان۶٫۴% برای اولین ۴۵,۹۱۶ دلار درآمد مشمول مالیات +

۹% برای ۴۵,۹۱۵ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۴۵,۹۱۶ تا ۹۱,۸۳۱ دلار)+

۱۰٫۹% برای ۵۰,۵۲۲ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۹۱,۸۳۱ تا ۱۴۲,۳۵۳ دلار)+

۱۲٫۸% برای ۳۵۷,۶۴۷ بعدی (در بازه ی مشمول مالیاتی بیش از ۱۴۲,۳۵۳ تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار)+

۱۵% برای بیش از ۵۰۰,۰۰۰

ارقام بالا متغیرند

*جهت کسب اطلاعات در مورد هر یک از استان های بالا و برنامه های مهاجرتی آنها اینجا را کلیک کنید

مالیات بر حقوق

کارفرمایان کانادایی باید انواع مختلفی از مالیات بر حقوق پرداختی را به حوزه های مختلف قضایی که در آن فعالیت می کنند، پرداخت کنند که میتواند شامل موارد زیر باشد:

 

حوزه ی قضایینوع
فدرالبرنامه مستمری کانادا

بیمه کار

انتاریوبیمه سلامت کارفرما
کبکبرنامه مستمری کبک

کمک هزینه خدمات سلامت

برنامه بیمه والدین کبک

Commission des normes du travail

کمک هزینه توسعه و شناخت نیروی کار ماهر

مالیات غرامت

 

تمام استان ها و مناطقحق بیمه غرامت نیروی کار

انواع و مقادیر مالیات حقوق و دستمزد میتواند تغییر کند.

*جهت کسب اطلاعات در مورد هر یک از استان های بالا و برنامه های مهاجرتی آنها اینجا را کلیک کنید

مالیات شرکت ها در کانادا

شرکت ها و کارخانجات بر اساس سود درآمد و سرمایه، مالیات پرداخت می کنند. در سطح شرکت ها مالیات بر درآمد قبل از اینکه به افراد سهامدار به عنوان سود سهام توزیع شود، پرداخت می شود. به افرادی که برای بازگرداندن مالیات پرداخت شده در سطح شرکت، سود سهام دریافت می کنند، اعتبار مالیاتی ارائه میشود.

مالیات بر شرکت ها در سطح فدرال و استان/منطقه اعمال می شود. علاوه بر این، مالیات های شرکتی با نرخ های متفاوت بر اساس اندازه و نوع کسب و کار اعمال می شوند. برای مثال، در آلبرتا، نرخ مالیات بر درآمد فدرال / استانی شرکت ها برای کسب و کارهای عمومی ۲۵٪ و برای کسب و کارهای کوچک ۱۴٪ است.

نرخ مالیات شرکت های کانادایی در معیار بین الملل، رقابتی و تجارت دوستانه در نظر گرفته شده است؛ کسب و کارها در کانادا به طور کلی میزان مالیات کمتری از شرکت های ایالات متحده پرداخت می کنند.

نرخ فدرال مالیات بر درآمد شرکت در کانادا

M & P = تولیدی و فرآوری

CCPC = شرکت خصوصی تحت کنترل کانادا

نوع کسب و کار۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶
عمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۵%۱۵%۱۵%
کسب و کار کوچک۱۱%۱۱%۱۰٫۵%
سرمایه گذاری – CCPC۳۴٫۶۷%۳۴٫۶۷%۳۴٫۶۷%

نرخ استان / منطقه ای مالیات شرکت

برای شرکت های کانادایی در هنگام پرداخت مالیات شرکتی کانادا ، محدودیت تجاری مربوط به کسر مالیات بر درآمد داده میشود. محدودیت تجاری، مقدار( دلاری) است که سقف مقدار کسری برای کسب و کارهای کوچک (SBD) را که یک شرکت کانادایی میتواند دریافت کند تعیین میکند.

استان / منطقهنوع کسب و کار۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶محدودیت تجاری
آلبرتاعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۰%۱۰/۱۲%۱۲%
کسب و کار کوچک۳%۳%۳%$۵۰۰,۰۰۰
بریتیش کلمبیاعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۱%۱۱%۱۱%
کسب و کار کوچک۲٫۵%۲٫۵%۲٫۵%$۵۰۰,۰۰۰
منیتوباعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۲%۱۲%۱۲%
کسب و کار کوچک۰۰۰$۴۲۵,۰۰۰
نیو برانزویکعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۲%۱۲%۱۲%
کسب و کار کوچک۴٫۵%۴%۴%$۵۰۰,۰۰۰
نیوفاندلند و لابرادورعمومی – سرمایه گذاری۱۴%۱۴%۱۴%
M & P۵%۵%۵%
کسب و کار کوچک¾%۳%۳%$۵۰۰,۰۰۰
مناطق شمال غربیعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۱٫۵%۱۱٫۵%۱۱٫۵%
کسب و کار کوچک۴%۴%۴%$۵۰۰,۰۰۰
نوا اسکوشیاعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۶%۱۶%۱۶%
کسب و کار کوچک۳%۴٫۵%۳%$۵۰۰,۰۰۰
نوناووتعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۲%۱۲%۱۲%
کسب و کار کوچک۴%۴%۴%$۵۰۰,۰۰۰
انتاریوعمومی – سرمایه گذاری۱۱٫۵%۱۱٫۵%۱۱٫۵%
M & P۱۰%۱۰%۱۰%
کسب و کار کوچک۴٫۵%۴٫۵%۴٫۵%$۵۰۰,۰۰۰
جزیره ی پرینس ادواردعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۶%۱۶%۱۶%
کسب و کار کوچک۴٫۵%۴٫۵%۴٫۵%$۵۰۰,۰۰۰
کبکعمومی – M & P – سرمایه گذاری۱۱٫۹%۱۱٫۹%۱۱٫۹%
کسب و کار کوچک (M&P و غیر M&P)۸%۸%۸%$۵۰۰,۰۰۰
از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، نرخ کلی مالیات شرکت در کبک، به تدریج ۰٫۴ درصد کاهش می یابد. کاهش نرخ ها در تاریخ ۱ ژانویه هر یک از سالهای مذکور تاثیر داده شده است. نرخ مالیات کلی شرکت از نرخ فعلی ۱۱٫۹ درصد به ۱۱٫۸ درصد در سال ۲۰۱۷، ۱۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۸، ۱۱٫۶ درصد در سال ۲۰۱۹ و در نهایت ۱۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.
ساسکاچوانعمومی – سرمایه گذاری۱۲%۱۲%۱۲%
M & P۱۰%۱۰%۱۰%
کسب و کار کوچک۲%۲%۲%$۵۰۰,۰۰۰
یوکانعمومی – سرمایه گذاری۱۵%۱۵%۱۵%
M & P۲٫۵%۲٫۵%۲٫۵%
کسب و کار کوچک¾%۳%۳%$۵۰۰,۰۰۰

ارقام بالا متغیرند

*جهت کسب اطلاعات در مورد هر یک از استان های بالا و برنامه های مهاجرتی آنها اینجا را کلیک کنید

مالیات بر مصرف در کانادا

دولت فدرال،در پنج استان دارای توازن مالیاتی (HST)، مالیات بر ارزش افزوده ی ۵% را به عنوان مالیات بر کالاها و خدمات (GST) اعمال میکند. HST تلفیقی از GST و مالیات بر فروش استان (PST) است.

استان های بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و منیتوبا، مالیات جزئی را اعمال میکنند و کبک نیز مالیات بر ارزش افزوده خود را که مالیات فروش کبک نام دارد اعمال میکند. استان آلبرتا و مناطق نوناووت، یوکان و مناطق شمال غربی مالیات های فروش خود را اعمال نمی کنند.

برای بسیاری از جدیدالورودان به کانادا، روش اعمال مالیات بر مصرف / فروش در مرحله فروش ممکن است سردرگم کننده به نظر برسد. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است وارد فروشگاه خرده فروشی در انتاریو شود و مایل به خرید یک کالا که قیمت آن ۱۰٫۰۰ دلار است. وقتی که فرد مبلغ این کالا پرداخت می کند، مبلغ فاکتور بعد از مالیات افزوده شده به مبلغ ۱۱٫۳۰ دلار خواهد بود؛ این مبلغ تمام شده برای کالای مورد نظر است که فرد پرداخت می کند.

نرخ های مالیات فروش فعلی

استان / منطقهHSTGSTPSTمجموع مالیات فروش
آلبرتا۵%۵%
بریتیش کلمبیا۵%۷%۱۲%
منیتوبا۵%۸%۱۳%
نیو برانزویک۱۵%۱۵%
نیوفاندلند و لابرادور۱۵%۱۵%
مناطق شمال غربی۵%۵%
نوا اسکوشیا۱۵%۱۵%
نوناووت۵%۵%
انتاریو۱۳%۱۳%
جزیره ی پرینس ادوارد۱۵%۱۵%
کبک۵%۹٫۹۷۵%۱۴٫۹۷۵%
ساسکاچوان۵%۵%۱۰%
یوکان۵%۵%

ارقام بالا متغیرند

مالیات غیرمستقیم در کانادا

مالیات غیر مستقیم (به عنوان عوارض غیرمستقیم مستقیم)،یک مالیات داخلی برای فروش یا تولید جهت فروش است که درمورد کالاهای خاص یا مالیات بر کالای تولید شده (برای فروختن یا فروخته شده) در داخل کشور یا مجوزهای فعالیت های خاص است.

هم دولت فدرال و هم دولت های استانی / منطقه ای،بر کالاهای خاص مانند سیگار، بنزین، الکل و تهویه مطبوع وسایل نقلیه این مالیات را اعمال می کنند. برای مثال، بخش عمده ای از  قیمت خرده فروشی سیگار و الکل، مالیات غیر مستقیم است. کانادا بعضی از بالاترین نرخ های مالیات بر سیگار و الکل را در جهان دارد. به طور کلی پذیرفته شده است که قیمت های بالا از مصرف این اقلام جلوگیری می کند، که به نظر می رسد،هزینه های سلامت عمومی ناشی برای مصرف کنندگان این اجناس را کاهش میدهد. مالیات غیر مستقیم هم به عنوان بازدارنده از مصرف اولیه و هم برای دولت (ها) به منظور پرداخت هزینه های عمومی ناشی مصرف این کالاها توسط افراد تلقی میشود.

مزایای مالیاتی کانادا

مردم به دلایل زیادی جذب کانادا میشوند که آب و هوا ، ثبات سیاسی ، امنیت و آسایش، بهداشت و درمان همگانی، فرصت های شغلی خوب، امکانات آموزشی عالی، هوای پاک و شهرت خوبی که برای کیفیت زندگی کسب کرده تنها برخی از آنهاست.

مزایای مالیاتی، هرچند که معمولا در این فهرست گنجانده نمی شوند، ولی باید در نظر گرفته شوند.

برای شروع، اصول مالیاتی زیر اعمال می شود:

  • کانادا، مالیات افراد را بر اساس اقامت حساب میکند، نه بر اساس شهروندی. فرد مقیم دائم در کانادا میتواند پس از سه سال (به زودی به مدت چهار سال) برای شهروندی و گذرنامه کانادا درخواست بدهد.
  • کانادا مالیات مقیمان خود را براساس درآمد جهانی محاسبه میکند، اما به مقیمان دائمی جدید اعتماد برای برون سپاری مرزی میدهد.
  • شهروندان کانادایی که در کانادا سکونت ندارند، مالیات خود به کانادا را بر اساس درآمد جهانی خود پرداخت نمی کنند. آنها تنها در برخی منابع درآمدی و سرمایه های کانادایی، مالیات پرداخت می کنند.
  • هیچگونه مالیات بر املاک و یا مالیات بر ارث در کانادا وجود ندارد.

نکته مهم:

مقیمان دائمی جدیدالورود  کانادا می توانند مالیاتشان را با برنامه ریزی مناسب پیش از ورود به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهند یا حتی منتفی کنند .برای حفظ منبع درآمد غیر کانادایی و افزایش سرمایه تا پنج سال پس از ورود به کانادا، آنها مجاز به ایجاد یک اعتبار برون مرزی با ساختار صحیح می باشند. طی این دوره وقفه ی مالیاتی پنج ساله، فرد میتواند شهروندی کانادا را بدست آورد و تصمیم بگیرد که برای مقاصد مالیاتی خارج از کانادا سکونت کند. به این ترتیب درآمد و سود سرمایه ی ایجاد شده توسط اعتبار هرگز به دام مالیات کانادا نمی افتد.

نتیجه میگیریم که کانادا انتخاب مناسبی است، حتی از منظر مالیاتی.

 

خلاصه
مالیات در کانادا
نام مقاله
مالیات در کانادا
توضیح
دانستن اینکه سیستم مالیاتی در کانادا چگونه کار می کند، چه در سراسر کانادا و چه در استان ها و مناطق مختلف، مسئله ی مهمی برای اسکان موفق است.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو
رزرو وقت مشاوره