مهاجرت به کانادا

حذف دو شغل از لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان

 لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان

در طی آخرین به روز رسانی لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان ،دو شغل با NOC 2123 ( مشاوران و متخصصان و نمایندگان کشاورزی ) و NOC 3216 ( پزشکان سونوگرافی ) از لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان حذف گردید.

لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان

طبقه بندی ملی مشاغل

 (NOC)

شغلشرایط SINP مربوط به وضعیت حرفه  یا مجوز

(برای مشاغل طبقه بندی شده یا افرادی که دارای گواهینامه ی استانداردهای حرفه ای در کانادا و یا ساسکاچوان هستند)

۲۱۵۴زمین شناسانارائه مدارکی از Canadian Board of Examiners for Professional Surveyors که نشان دهنده ی «وضعیت نامزدی» و واجد شرایط بودن برای آزمون های نامزدهای CBEPS میباشند.
۳۱۱۱روانپزشکانارائه ی یک نسخه از پروانه ی معتبر (عادی، مشروط یا اجرایی) از College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan.

یا

ارائه ی یک نسخه از مکاتبات از Saskdocs  که شامل تاییدیه ی واجد شرایط بودن برای بررسی یا صدور گواهینامه توسط Royal College of Physicians and Surgeons of Canada در روانپزشکی است (واجد شرایطی برای امتحانات باید دو یا چند سال تداوم داشته باشد)، و مراحل بعدی برای کسب پروانه کار در ساسکاچوان از CPSS است.

۳۲۱۵تکنسین های پرتو پزشکیارا ئهی یک نسخه از پروانه ی معتبر (محدود یا کامل) از Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists یا به اختصار SMARTیا

ارائه ی یک نسخه از ایمیل  ثبت شده ی SAMRT که نشان دهنده ی واجد شرایط بودن شما برای درخواست عضویت در Canadian Association of Medical Radiation Technologists یا به اختصار CAMRT حهت ارزیابی مدارک تحصیلی شما. و یک نسخه از نامه CAMRT که شما را از نتیجه ارزیابی و دسترسی به امتحان صدور گواهینامه ملی مطلع می کند.

۳۲۳۴پیراپزشکانارائه ی یک نسخه از پروانه ی معتبر خود از Saskatchewan College of Paramedics یا SCoP.

یا

ارائه ی یک نسخه از مکاتبات  SCoP که نشان دهنده ی واجد شرایط بودن شما برای امتحان صدور گواهینامه ملی مربوط به سطح آموزش دیدن شما است.

۴۱۵۱روانشناسانارائه مدارکی ازSaskatchewan College of Psychologists که نشان دهنده واجد شرایط بودن شما برای مجوز موقت است.
۴۲۱۲مددکاران اجتماعیارائه ی ارزیابی مدرک معادل از Canadian Association of Social Workers که نشان می دهد که مدارک تحصیلی خارجی شما معادل با لیسانس یا کارشناسی  ارشد مددکاری اجتماعی در کانادا است….
۴۲۱۴مربی و دستیار مربی اطفالارائه مدرک از Ministry of Education که نشان دهنده واجد شرایط بودن برای صدور گواهینامه آموزش اطفال است.
۳۲۱۱تکنسین های آزمایشگاه پزشکیارائه ی یک نسخه از پروانه ی معتبر (موقت یا مشروط) ازSaskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists با SSMLT.

 

توجه: برای تعیین واجد شرایط بودن مجوز SSMLT (موقت یا مشروط) SSMLT ابتدا نیاز به گذارش ارزیابی سابقه آموزشی (PLA) از Canadian Society for Medical Laboratory Science دارد.

۳۲۱۶سونوگرافی پزشکیاز لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان حذف شده است.
۲۱۲۳نمایدگان و مشاوران و متخصصان بخش کشاورزیاز لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان حذف شده است.
۶۳۳۱قصابانبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی  Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۲۰۱پیمانکاران و سرپرستان، ماشین کاران، فلز کاران، برش و نصب و مشاغل مرتبطبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

 

۷۲۰۴پیمانکاران و سرپرستان، حوزه ی نجاریبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۳۱۱مکانیک های صنعتیبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۳۱۲مکانیک های تجهیزات سنگینبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۳۲۱تکنسین های خودرو، مکانیک های کامیون و اتوبوسبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۳۲۲تعمیر کاران بدنه ی ماشین هابرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۲۳۷جوشکارانبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۷۳۸۴سرویس کاران ماشین های بازی و سرگرمیبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۰۸۲۲مدیریت امور باغبانیبرای متقاضیان اکسپرس انتری، ارائه ی گواهی صلاحیت از Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که نیازمند ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) است و آزمون فردی در ساسکاچوان (مرحله ۲) است.

 

برای مشاغل مورد نیاز، ارائه ی نامه ای از سوی   Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission که تایید کند شما ارزیابی مقدماتی تجاری (مرحله ۱) را تکمیل کرده اید و شما مجاز به شرکت برای آزمون در ساسکاچوان هستید.

 

اگر یک گواهی صلاحیت از یک استان دیگر در کانادا دارید یا یک گواهینامه Red Seal دارید، یک نسخه از گواهینامه خود را ارائه دهید.

۸۲۵۲پیمانکاران خدمات کشاورزی، سرپرستان مزرعه و نیروی کار متخصص دامداریفاقد شرایط
۰۸۲۱مدیران کشاورزیفاقد شرایط

جهت مشاهده تمامی شرایط لازم برای این برنامه مهاجرتی اینجا را کلیک کنید.

خلاصه
حذف دو شغل از لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان
نام مقاله
حذف دو شغل از لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان
توضیح
در طی آخرین به روز رسانی لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان ،دو شغل با NOC 2123 ( مشاوران و متخصصان و نمایندگان کشاورزی ) و NOC 3216 ( پزشکان سونوگرافی ) از لیست مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان حذف گردید.
نویسنده
منشر کننده
آژانس مهاجرتی مسیر
لوگو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Translate »
بستن